Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1

 1. Atelier Fluisterend Landschap geeft lessen in tekenen en schilderen voor beginners en gevorderden. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Atelier Fluisterend Landschap, waaronder aanbiedingen van Atelier Fluisterend Landschap en overeenkomsten tussen Atelier Fluisterend Landschap en haar klant, hierna te noemen: “klant”.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Atelier Fluisterend Landschap en klant zijn overeengekomen.
 4. Het nalaten door Atelier Fluisterend Landschap op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van Atelier Fluisterend Landschap aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door klant te eisen.
 5. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen Atelier Fluisterend Landschap en de klant wordt afgeweken.

 

ALGEMEEN

 1. Gemiste lessen kunnen in het “open atelier” altijd worden ingehaald op een datum nader af te spreken tussen Atelier Fluisterend Landschap en de cursist/klant.
 2. Wanneer de docent ziek is worden de lessen ingehaald. Cursisten worden per mail of telefonisch geïnformeerd.

 

MATERIAAL

 1. Het Atelier zorgt voor basismaterialen zoals potloden, krijt, houtskool, kwasten en verf. 
 2. Koffie en thee zijn zijn inbegrepen bij de prijs.
 3. Papier, doek en panelen komen voor rekening van de klant/cursist.
 4. De eerste les krijgt u informatie over het eventueel aan te schaffen materiaal.

 

CURSUSGELD EN BETALINGEN

 1. Het cursusgeld is inclusief 21% BTW.
 2. Cursisten ontvangen een BTW-nota voor de te volgen cursus.
 3. Bij inschrijving moet het cursusgeld binnen 14 dagen na nota zijn voldaan.
 4. De nota’s worden pas verstuurd als zeker is dat de cursus doorgaat.

 

AANMELDING

 1. Cursisten melden zich aan middels het aanmeldingsformulier op de site, via telefonisch contact of bij bezoek aan het atelier.
 2. Bij aanmelding verbindt een cursist zich aan de cursus.
 3. Bij tussentijdse beëindiging door een cursist blijft de betalingsverplichting bestaan.
 4. Cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldingsformulier of door een betaling, bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Tijdens de uitoefening van de cursus is er kans op dat teken en schilder materialen op uw kleding terecht zullen komen. De cursist/klant is zelf verantwoordelijk voor het dragen van gepaste kleding bij de uitoefening van de cursus zodat dit geen probleem is.